top of page
Work Hard Modern Desktop Wallpaper.png

SWIMYIN OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT JA TIETOSUOJASELOSTE

SWIMYIN OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT JA TIETOSUOJASELOSTE

 

Yleiset toimitusehdot
Voimassa 1.3.2023 alkaen.

 

1. YLEISTÄ

Näitä ehtoja sovelletaan Swimyin Oy:n (Y-tunnus 3391626-9, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) ja asiakkaan väliseen sopimukseen koskien Palveluntarjoajan Asiakkaalle www.swimyin.com -sivustolla tarjoamia palveluita. Näiden sopimusehtojen lisäksi Asiakasta sitovat myös muut Palveluntarjoajan kuhunkin Palveluun kulloinkin osoittamat erityisehdot.

 

Nämä ehdot ovat saatavissa Palveluntarjoajan verkkosivuilla osoitteessa www.swimyin.com

 

2. PALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN

 

Palveluntarjoajan Palveluita voi käyttää täysivaltainen 18-vuotias tai sitä vanhempi henkilö.

 

Vajaavaltainen tai alle 18-vuotias henkilö voi käyttää Palveluita vanhempansa tai huoltajansa antamalla suostumuksella. Suostumuksen antanut vanhempi tai huoltaja on tällöin henkilökohtaisessa vastuussa Palvelun maksamisesta.

 

Asiakkaan oikeus Palveluiden käyttämiseen on voimassa sopijapuolten välillä sovitusta päivästä alkaen.

 

Asiakkaan oikeus Palveluiden käyttämiseen on voimassa toistaiseksi, ellei kysymyksessä olevan Palvelun osalta toisin ole sovittu. Mikäli Palvelun käyttämiseen on sovittu määräaikainen sopimuskausi tai muu rajoitus, Palvelu on Asiakkaan käytössä tämän sovitun sopimuskauden ajan tai kyseessä olevan muun sovitun rajoituksen mukaisesti.  

 

Oikeus Palvelun käyttöön on aina henkilökohtainen nimetylle henkilölle, eikä sitä voi siirtää tai muutoin luovuttaa osaksikaan kenellekään muulle taholle. Näin ollen kukaan muu kuin ainoastaan nimetty Asiakas itse ei voi käyttää Palvelua. Asiakas ei saa päästää ketään muita luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä käyttämään Palveluita esimerkiksi luovuttamalla käyttäjätunnuksensa tai siihen liittyviä tietoja.

 

Asiakkaan on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Palveluntarjoajalle kaikista yhteys-, maksu- ja muiden mahdollisesti antamiensa tietojensa muutoksista.

 

Asiakas saa käyttää sovittua Palvelua näiden ehtojen sekä Palveluntarjoajan kulloinkin erikseen mahdollisesti osoittamien ehtojen ja määräysten mukaisesti.

 

3. MAKSUT

 

Asiakas maksaa kuukausimaksun ja mahdolliset muut maksut Palveluntarjoajan kulloinkin sovellettaman hinnaston maksuehtoineen mukaisesti.

 

Maksun viivästyessä Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa kulut ja kustannukset sekä periä viivästyskorko korkolain mukaisesti.

 

4. HENKILÖTIEDOT, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

 

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja tietosuojaselosteen ja kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

 

Asiakas hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja rekisteröi, tallentaa ja käyttää henkilötietoja (nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksutiedot ja vastaavia tietoja) ja muita Asiakkaan Palveluntarjoajalle Palvelun käyttöä varten antamia tietoja Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle.

 

Asiakas hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja käyttää Asiakkaan Palveluun mahdollisesti tallennettuja harjoittelutietoja voidakseen seurata Asiakkaan harjoittelua ja helpottaa Asiakkaan harjoittelua sekä kehittääkseen ja tarjotakseen parempia palveluita asiakkailleen. Asiakas voi perua suostumuksensa harjoitteluhistoriansa käyttöön ja pyytää, että tiedot poistetaan, jolloin tiedot poistetaan eikä niitä enää käytetä.

 

Palveluntarjoaja ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan antamaa kirjallista suostumusta, ellei kyseessä ole lakiin perustuva velvollisuus tai maksujen perintä.

 

Tekemällä Sopimuksen Asiakas hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja voi ottaa Asiakkaaseen yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmällä, sähköinen viestintä mukaan lukien (sähköposti, tekstiviestit, multimediaviestit, jne.) tiedottamistarkoituksessa ja/tai kertoakseen kampanjoista ja muista tarjouksista. Asiakas voi peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle.

 

Edellä mainittu Asiakkaan suostumus on voimassa sopimuksen voimassaoloajan ja kuusi (6) kuukautta sopimuksen päättymisestä.

 

5. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

 

Asiakkaalla on kuluttajasuojalain 6 luvun 14 §:n mukainen oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi (peruuttamisoikeus) ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle neljätoista (14) päivää kuluessa sopimuksen tekemisestä. Asiakkaan on osoitettava, että peruuttamisoikeutta on käytetty kuluttajasuojalain mukaisesti.

 

Sopimus voidaan irtisanoa kokonaan tai osittain milloin tahansa mahdollisen määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Irtisanomisaika katsotaan alkavaksi sen kalenterikuukauden lopusta, jolloin Asiakas antoi irtisanomisilmoituksen tiedoksi Palveluntarjoajalle tai Palveluntarjoaja lähetti irtisanomisilmoituksen Asiakkaalle.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin seuraamuksin ilmoittamalla siitä Asiakkaalle, jos Asiakas rikkoo tätä sopimusta olennaisella tavalla eikä ole huomautuksesta huolimatta korjannut välittömästi menettelyään.

 

Irtisanomisilmoitus tulee toimittaa Palveluntarjoajalle sähköpostitse info@swim.com.

 

Palveluntarjoaja voi toimittaa irtisanomisilmoituksen Asiakkaalle käyttäen valitsemaansa Asiakkaan ilmoittamaa jotakin yhteystietoa.

 

6. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun maksuja ja mahdollisia muita maksuja sekä näitä ehtoja ilmoittamalla siitä vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen sähköpostilla tai tekstiviestillä taikka Palvelussa. Ilmoitusaika katsotaan alkavaksi sen kalenterikuukauden lopusta, jolloin ilmoitus lähetettiin Asiakkaalle.

 

Jos Asiakas ei hyväksy hintojen muutosta tai sopimusehtojen muuttamista, Asiakkaan on ilmoitettava tästä kirjallisesti Palveluntarjoajalle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantuloa, jolloin tämän sopimuksen voimassaolo päättyy muutoksen voimaantullessa.

 

7. VASTUUNRAJAUKSET

 

Asiakas käyttää Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamaa Palvelua omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai vammoista, joita Asiakas mahdollisesti saa käyttäessään Palvelua.

 

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palvelun yhteydessä käyttämien henkilökohtaisten tavaroiden ja omaisuuden vahingoittumisesta, varkaudesta tai katoamisesta.

 

8. YLIVOIMAINEN ESTE

 

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia, viranomaismääräystä taikka muuta näihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, ellei toisin näytetä, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun olemme itse sen kohteena tai siihen osallisena.
 

9. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

 

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle. Sopimuksen siirrosta ilmoitetaan ilman aiheetonta viivästystä Asiakkaalle. 

 

10. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

 

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita

 

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, sopijapuoli voi viedä asian toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

TIETOSUOJASELOSTE
Voimassa 1.3.2023 alkaen.

Päivitetty 1.12.2022

 

1.0 YLEISTÄ

Swimyin Oy:ssä arvostetaan asiakkaiden yksityisyyttä ja on sitoutunut suojaamaan sitä voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Swimyin Oy:n palveluita. 


2.0 REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Swimyin Oy (jäljempänä Swimyin)
Y-tunnus: 3391626-9
Kuussillankuja 8, 01230 VANTAA


3.0 MITÄ JA MITEN TIETOJA KERÄTÄÄN
 

3.1 Asiakkaiden itse ilmoittamat tiedot (tai tämän valtuuttaman henkilön)

 • 3.1.1 Tunnistamistiedot (nimi ja syntymäaika)

 • 3.1.2 Yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

 • 3.1.3 Maksu- ja laskutustiedot
   

3.2 Eri palveluiden käytöstä ja käyttöä varten kerätyt tiedot

 • 3.2.1 Ostohistoria

 • 3.2.2 Palautteet palvelusta

 • 3.2.3 Toimitustiedot (toimitustapa ja toimitusosoite)

Pyydämme erikseen luvan suoramarkkinointiin. Yllä mainittuja tietoja tarvitaan, jotta Swimyin voi tarjota palveluita asiakkaalleen.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjän itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme.

Vaikka joidenkin henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, on meidän kerättävä ja käsiteltävä perus- ja yksilöintitietojasi, maksutietojasi, yhteystietojasi ja asiakastilaustietojasi toteuttaaksemme palvelumme ja toimittaaksemme tilaamasi palvelut.

Jos päätät olla antamatta edellä mainittuja tietoja, emme välttämättä pysty tarjoamaan palveluitamme, koska palveluiden toimittaminen olisi mahdotonta.

4.0 MIHIN TIETOJANI KÄYTETÄÄN

4.1 Henkilötietoja käytetään

 • 4.1.1 Asiakkaan ostamien palveluiden tarjoamiseen asiakkaalle

 • 4.1.2 Palveluiden markkinointiin ja myyntiin, mikäli tähän on saatu asiakkaalta lupa

 • 4.1.3 Palveluiden kehittämiseen

 • 4.1.4 Laskutukseen
   

4.2 Tietoja käsitellään asiakkaan ja Swimyin Oy:n väliseen asiakassuhteeseen ja palveluiden tuottamiseen asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen. Lisäksi tietoja käsitellään lainsäädännön asettamien velvoitteiden perusteella.

Emme suorita automaattista päätöksentekoa henkilötiedoillasi.

5.0 MITEN TIETOJANI SUOJATAAN JA SÄILYTETÄÄN
 

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Swimyin säilyttää asiakastietoja EU:n alueella. Järjestelmien sekä palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6.0 KUKA TIETOJANI KÄSITTELEE

Asiakastietoihin on pääsy vain Swimiyinin omilla, palveluiden tuottamiseen osallistuvilla, työntekijöillä. Henkilökunta on ohjeistettu ja koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti. 


Tarpeen mukaan käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, kuten liikuntatilojen varauksessa sekä osallistumistietojen keräämisessä, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

7.0 TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain palvelujen tuottamiseen tarvittavan ajan, joka päättyy kuuden (6) kuukauden kuluttua palveluun liittyvän sopimuksen päättymisestä, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Tällöin tietoja säilytetään enimmillään kahdeksan vuotta.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Swimyinin järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

 

8.0 ASIAKKAAN OIKEUDET

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä meille erillisen pyynnön oikeuksiesi käyttämiseksi. Käytäthän kohdan 2.0 yhteystietoja pyynnön lähettämiseksi.

 

Sinulla on oikeus:
 

Saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada pääsy sinusta käsittelemiimme henkilötietoihin. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä ole lainmukaista syytä olla antamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin ja meillä on lainmukainen oikeus olla antamatta tietoja.
 

Päivittää henkilötietojasi

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä.

Peruuttaa suostumuksesi

Siinä laajuudessa, kun käsittelemme henkilötietoja suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävien henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaateiden hallinnoimiseksi tai puolustamiseksi.

Poistaa henkilötietosi

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot.

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmansien osapuolten oikeuksien puolustamiseksi.

Siirtää henkilötietosi (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen)

Sinulla on oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Toisin kuin oikeus päästä käsiksi tietoihin, oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen käsittää vain sellaiset henkilötiedot, jotka olet itse antanut meille tai joita käsittelemme tiettyjen laillisten perusteiden, kuten suostumuksesi, nojalla. 

 

9.0 KUINKA JÄRJESTELMÄÄN TALLENNETUT TIEDOT SAA

Pyydä tietosi ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@swimyin.com.
 

10. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
 

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi, markkinointia varten ja erimielisyyksien selvittämiseksi. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille.
 

10.1 Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa

 • 10.1.1 Laskutustiedot taloushallintoa varten

 • 10.1.2 Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

 • 10.1.3 Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa (esimerkiksi Smartum, Visa, Mastercard)

 • 10.1.4 Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

 • 10.1.5 Palvelun tuottajalle sen ollessa joku muu, kuten joku yhteistyökumppaneistamme

 • 10.1.6 Liikuntapalvelun tai tapahtuman sijainnista riippuen liikuntatiloja tai tapahtumaa hallinnoivalle taholle pääsynhallintaa ja tilastointia varten

Swimyin huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
 

11.0 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
 

Voimme ajoittain päivittää näitä tietoja, esimerkiksi jos käsittelisimme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten, keräisimme uusia henkilötietoryhmiä tai jakaisimme henkilötietoja muiden vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle päivityksestä asianmukaisella tavalla. Tämän tietosuojaselosteen viimeisin versio julkaistaan aina tällä sivulla.

12.0 VALVONTAVIRANOMAINEN
 

Mikäli haluat tehdä valituksen tämän tietosuojaselosteen mukaisesta tietojenkäsittelystä, valitus tulee osoittaa edellä kohdassa xx mainittuun osoitteeseen. Jos emme pysty ratkaisemaan ongelmaasi, voit tehdä valituksen Suomen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja kuinka tehdä valitus: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Jos sinulla on kysyttävää liittyen Yleisiin toimitusehtoihin tai Tietosuojaselosteeseen voit olla meihin suoraan yhteydessä sähköpostitse: info@swimyin.com.

bottom of page